• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

یوم القیامه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز نام های مشهور روز رستاخیز یوم القیامه است که در قرآن مکرر به آن اشاره شده است.از نام‌های مشهور و غالب رستاخیز است که هفتاد بار در قرآن کریم آمده است. این نام نیز همچون نام‌های دیگر رستاخیز به وصف و معنایی ویژه از آن روز اشاره دارد.
[۱] نثر طوبی ج۲،‌ص۳۲۰.قیامت روزی است که همه مردگان به امر خداوند زنده می‌شوند و از قبرها بر می‌خیزند و در صحرای محشر حضور می‌یابند تا به حساب کردارشان رسیدگی شود و هر کس به آنچه کرده است، جزا ببیند.
[۳] نثر طوبی ج۲،‌ص۳۲۰.اینکه چرا رستاخیز را «قیامت، گفته‌اند، از آن روی است که در آن روز، مردمان در پیشگاه خداوند به پا می‌خیزند و بازخواست می‌شوند.

اهل معقول بر آن‌اند که قیامت بر دو قسم است: قیامت صغری و قیامت کبری آدمی پس از مرگ، به دو عالم پای می‌نهد: یکی قیامت صغری یا «عالم برزخ» که همچون دنیا، پایان می‌پذیرد و دیگر، قیامت کبری کهجاویدان است و تنها ویژه کسانی خاص نیست؛ بلکه همه آفریدگان آن را خواهند دید.


در نظرگاه قرآن، وقت قیامت تنها بر خدا معلوم است و هیچ کس جز او نمی‌داند قیامت چه هنگام پیش می‌آید.به وقت قیامت، تغییری بنیادی برای همه جهان پیش می‌آید و خورشید و زمین و ستاره‌گان دگرگون می‌شوند.

۱. نثر طوبی ج۲،‌ص۳۲۰.
۲. المحجّة البیضاء، فیض کاشانی،ج۸، ص۳۳۱     .
۳. نثر طوبی ج۲،‌ص۳۲۰.
۴. مطفّفین/سوره۸۳،‌آیه۶.    
۵. مکارم شیرازی،ناصر،پیام قرآن ج۵، ص۳۳    .
۶. فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر،ج۳، ص۱۵۵۵     .
۷. اعراف/سوره۷،‌آیه۱۸۷.    
۸. ابراهیم/سوره۱۴،‌ آیه۴۸.    کتاب فرهنگ شیعه، جمعی از نویسندگان، ص۴۸۳.    جعبه ابزار