• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مکلف فعلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمکلّف دارای تکلیف فعلیت یافته را مکلّف فعلی گویند.مکلف فعلی، مقابل مکلف شانی، بوده و به انسان بالغ، عاقل، قادر و ملتفتی گفته می‌شود که تکلیف بر او فعلیت دارد؛ یعنی متوجه است که تکالیفی در واقع متوجه او شده و این تکالیف در حق او به فعلیت رسیده است.
[۲] شرح رسائل، محمدی، علی، ج۱، ص۶.
[۳] کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۴، ص۵۰.۱. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص۲۲۹.    
۲. شرح رسائل، محمدی، علی، ج۱، ص۶.
۳. کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۴، ص۵۰.
۴. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص۲۳۴.    فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۸۹، برگرفته از مقاله «مکلّف فعلی».    

رده‌های این صفحه : مکلف
جعبه ابزار