• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محمد بن قاسم (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد بن قاسم ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمد بن قاسم ثقفی، سردار اموی، فاتح و والی سند
ابن‌فادشاه محمد بن قاسم اصفهانی، از محدّثان اصفهان در قرن چهارم هجری
ابوالفتح محمد بن قاسم اصفهانی، از دانشمندان قرن پنجم و ششم هجری در اصفهان
ابن‌انباری‌ ابوبکر محمد بن‌ قاسم‌، ادیب‌، نحوی‌، لغت‌شناس‌، مفسّر و عالم‌ به‌علم‌ قرائات‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار