• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

غسل‌های واجب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افغسل‌ها بر پایهٔ حکم شرعی به دو دسته غسل‌های واجب و غسل‌های مستحب تقسیم می‌شود:
غسل‌های واجب هفت است:
- اول: غسل جنابت.
- دوم: غسل حیض. {حیض خونی است که غالباً در هر ماه چند روزی از رحم زنها خارج می‌شود و زن را در موقع دیدن خون حیض، حائض می‌گویند}.
- سوم: غسل نفاس. {از وقتی که اولین جزء بچه از شکم مادر بیرون می‌آید هر خونی که زن می‌بیند، اگر پیش از ده روز یا سرِ ده روز قطع شود خون نفاس است. و زن را در حال نفاس، نفساء می‌گویند}.
- چهارم: غسل استحاضه. {یکی از خون‌هایی که از زن خارج می‌شود خون استحاضه است و زن را در موقع دیدن خون استحاضه، مستحاضه می‌گویند}.
- پنجم: غسل مس میت. {اگر کسی بدن انسان مرده‌ای را که سرد شده و غسلش نداده‌اند مس کند یعنی جایی از بدن خود را به آن برساند باید غسل مس میت نماید}.
- ششم: غسل میت.
- هفتم: غسلی که به واسطه نذر و قسم و مانند اینها واجب می‌شود.حضرت آیت‌الله سیستانی، توضیح المسائل.
حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی، توضیح المسائل.جعبه ابزار