• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سنن ابن ماجه قزوینی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف:ابو عبدالله محمد بن یزید ابن ماجه ربعی قزوینیمهم ترین اثر او كتاب سنن است كه در زمینه ابواب فقهی (طهارت تا دیات) در دو جلد نگاشته و در میان صحاح سته اهل سنت به عنوان آخرین كتاب از نظر اعتبار شناخته شده است. البته غالباً مؤلفان مالکی به جای سنن ابن ماجه، موطأ مالک را به عنوان كتاب معتبر در میان صحاح سته می شناسند
[۱] كتابخانه ابن طاووس، ص ۳۲۲.
. گذشته از طرفداران مذهب مالکی، شماری از صاحب نظران ؛ هم چون ابن اثیر جزری، موطأ مالک را بر سنن ابن ماجه ترجیح داده و برخی دیگر سنن دارمی را از سنن ابن ماجه برتر می دانند
[۲] اصول الحدیث، ص ۳۲۷
.
[۳] تاریخ عمومی حدیث، ص ۱۴۷.
.
سنن ابن ماجه دارای ۴۳۴۱ حدیث است كه حدود ۳۰۰۲ حدیث آن در پنج كتاب دیگر از میان صحاح آمده و از میان روایات باقیمانده تنها ۴۲۸ حدیث به عنوان روایت صحیح شناخته شده است
[۴] اصول الحدیث، ص ۳۲۷
.
[۵] تاریخ عمومی حدیث، ص ۱۴۷.
.
سیوطی برخی از راویان احادیث سنن را اشخاص متّهم به كذب و سرقت حدیث دانسته و معتقد است: این دست از احادیث از طریق دیگر نیز نقل شده است
[۶] به نقل از تاریخ عمومی حدیث، ص ۱۴۷.
.
مصباح الزجاجه از سیوطی و کفایة الحاجه از سندی، از جمله شرح های سنن ابن ماجه اند.


۱. كتابخانه ابن طاووس، ص ۳۲۲.
۲. اصول الحدیث، ص ۳۲۷
۳. تاریخ عمومی حدیث، ص ۱۴۷.
۴. اصول الحدیث، ص ۳۲۷
۵. تاریخ عمومی حدیث، ص ۱۴۷.
۶. به نقل از تاریخ عمومی حدیث، ص ۱۴۷.علی نصیری- آشنایی با علوم حدیث، ص ۱۵۴- ۱۵۵،سایت اندیشه قم، تاریخ بازیابی ۱۳۹۴/۱۱/۰۴    


جعبه ابزار