• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سلمان بن مضارب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسلمان بن مضارب از شهدای کربلا است.
[۲] حميد بن احمد، الحدائق الورديه، ج۱، ص۱۰۴.
در برخى از منابع متأخر نام وى را سلیمان گفته‌ اند.
[۳] آرامگاه ‌هاى خاندان پاك، ترجمه عبدالعلی صاحبی، ج۱، ص۲۳۴.وی در سال شصت هجری، همراه پسرعمویش زهیر بن قین به حج مشرف شدند. هنگام بازگشت، وقتی زهیر به کاروان امام حسین علیه السلام پیوست، سلمان نیز چنین کرد، و سرانجام در پیکار عصر عاشورا به شهادت رسید.
[۱۱] تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۵، ص۲۰۸.
[۱۲] نمازی، علی، مستدركات علم رجال الحدیث، ج۴، ص۱۰۵.
[۱۴] موسوی زنجانی، ابراهیم، وسیلة الدارین، ج۱، ص۱۵۱.۱. حسینی جلالی، محمدرضا، تسمیة من قتل مع الحسین علیه‌السلام، ج۱، ص۲۹.    
۲. حميد بن احمد، الحدائق الورديه، ج۱، ص۱۰۴.
۳. آرامگاه ‌هاى خاندان پاك، ترجمه عبدالعلی صاحبی، ج۱، ص۲۳۴.
۴. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۳۲، ص۲۶۳.    
۵. سماوی، محمد بن طاهر، ابصار العین، ج۱، ص۱۶۹.    
۶. امین، محسن، اعیان الشیعة، ج۱، ص۶۰۶.    
۷. امین، محسن، اعیان الشیعة، ج۷، ص۲۸۸.    
۸. موسوی مقرم، عبدالرزاق، مقتل الحسین علیه‌السلام، ج۱، ص۲۴۷.    
۹. شمس الدین، محمدمهدی، انصار الحسین علیه‌السلام، ج۱، ص۱۱۸.    
۱۰. خوئی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۸، ص۱۸۵.    
۱۱. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۵، ص۲۰۸.
۱۲. نمازی، علی، مستدركات علم رجال الحدیث، ج۴، ص۱۰۵.
۱۳. جمعی از نویسندگان، ذخیرة الدارین، ج۱، ص۳۴۵.    
۱۴. موسوی زنجانی، ابراهیم، وسیلة الدارین، ج۱، ص۱۵۱.جمعی از نویسندگان، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ج۱، ص۱۸۷.    


جعبه ابزار