• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

رده:مغالطه در ماده قیاس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

م

  • مغالطه لفظی

  • جعبه ابزار