• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

داود بن سرحان عطار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افداود بن سرحان عطار کوفی، از اصحاب و راویان امام صادق و امام کاظم (علیهما‌السّلام) و از محدثان شیعه در عصر امام کاظم (علیه‌السّلام) بود.داود بن سرحان عطار کوفی، از یاران امام صادق و امام کاظم
[۲] نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۳، ص۳۵۵.
(علیهما‌السّلام) محسوب می‌شود و از این بزرگواران حدیث شنیده و از زرارة بن اعین و عبدالله بن فرقه نیز بهره برده است.
راویانی همچون محمد بن ابی‌حمزه، ابن‌نهیک، احمد بن محمد بن ابی‌نصر و ابن‌ابی‌نجران از جمله شاگردان او بودند.
داود در نقل حدیث، فردی مورد اعتماد بود و کتاب الحدیث از آثار اوست.


برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۲۰] اعلمی‌ حا‌ئری، محمدحسین‌، دائرة المعارف الشیعیة العامه، ج۹، ص۳۱۸.
[۲۱] طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال، ص۲۲۸.۱. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۱۹۰.    
۲. نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۳، ص۳۵۵.
۳. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۲۶، ص۱۸۶.    
۴. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۵۹.    
۵. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۴، ص۲۴۲.    
۶. استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ج۳، ص۱۹.    
۷. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال، ص۱۷۰.    
۸. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال، ص۳۶۸.    
۹. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج۶، ص۳۷۲.    
۱۰. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۸، ص۱۱۰.    
۱۱. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۵۹.    
۱۲. تفرشی، سیدمصطفی بن حسین، نقد الرجال، ج۲، ص۲۱۲.    
۱۳. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۳۰۴.    
۱۴. قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۲، ص۲۸۳.    
۱۵. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۵۹.    
۱۶. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال، ص۱۴۳.    
۱۷. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۹۰.    
۱۸. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۶، ص۳۲۹.    
۱۹. برقی، احمد بن محمد، رجال البرقی، ص۳۲.    
۲۰. اعلمی‌ حا‌ئری، محمدحسین‌، دائرة المعارف الشیعیة العامه، ج۹، ص۳۱۸.
۲۱. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال، ص۲۲۸.پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۳۲۴، برگرفته از مقاله «داود بن سرحان عطار کوفی».


جعبه ابزار