• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حبیب‌اللّه مشیرالملک انصاری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحبیب‌اللّه مشیرالملک انصاری، وزیر با کفایت و لایق ظل السّلطان می‌باشد.میرزا حبیب‌اللّه انصاری ملقّب به «مشیرالملک» وزیر با کفایت و لایق ظل السّلطان که با مهارت و کفایت امور ایالت تحت حکومت ظل السّلطان را رتق و فتق می‌کرد.
[ظل السّلطان چندی بعد از نفوذ و قدرت گرفتن او بیم‌ناک شده و در اموال و املاک او طمع کرد. مشیرالملک هم راه استقلال پیموده و در ماجرای تحریم تنباکو جانب علمای مخالف قرارداد رژی را گرفت. عاقبت ظل السّلطان او را در سال ۱۳۰۹ق برکنار کرده و با قهوه قجری مسموم به زندگی او پایان داد.
[۱] رجایی، عبدالمهدی، تاریخ اجتماعی اصفهان در عصر ظل السّلطان، ص۱۴۲-۱۴۳.
]
حبیب‌اللَّه مشیرالملک کتاب «بحر الجواهر فی علم الدّفاتر» تالیف: میرزا عبدالوهاب شهشهانی را به خط نستعلیق کتابت کرده و فرزندش وثیق الملک بر آن حاشیه نوشته است. این کتاب به شماره ۴۰۶۵ در کتابخانه مجلس شورای ملّی موجود است.
[۲] مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، فهرست مجلس، ج۱۱، ص۶۳.۱. رجایی، عبدالمهدی، تاریخ اجتماعی اصفهان در عصر ظل السّلطان، ص۱۴۲-۱۴۳.
۲. مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، فهرست مجلس، ج۱۱، ص۶۳.مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۳۴.    


جعبه ابزار