• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

توثیقات (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتوثیقات ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

توثیقات عام، توثیق راویان به صورت عام و به صورت ضمنی در قالب عناوینی كلّی، هم‌چون اصحاب اجماع
توثیقات خاص، توثیق در مورد یک راوی مشخص، با الفاظ دال بر وثاقت


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار