• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تحقیق (قرائت)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتحقیق (قرائت)، ادای درست حروف از جهت مخارج و صفات ویژه آن‌ها است.
«تحقیق» در لغت به معنای نهایت دقت در ادای حق هر چیزی یا رسیدن به حقیقت و نهایت شان آن، و در اصطلاح، رعایت مخارج و صفات ویژه هریک از حروف و ادای درست آن‌ها است.در تحقیق، محل وقف و وصل، تانی و شمرده خوانی باید رعایت شود. امتیاز تحقیق سبب شده است تا این گونه قرائت را برای نوآموزان و متعلمان قرآن سفارش کنند.قرائت قرآن مستحب است به صورت ترتیل باشد، و فرق بین ترتیل و تاویل این است که تحقیق، برای تمرین و تعلیم است، ولی ترتیل برای تدبر و تفکر و استنباط است؛ پس، هر تحقیقی ترتیل است؛ اما هر ترتیلی تحقیق نیست.«تحدیر» و «تدویر» نیز گونه‌های دیگر از کیفیت قرائت به شمار می‌روند.
[۱] عطار، داود، التجویدوآداب التلاوة، ص۸۸.
[۳] شیخ عثمان، حسن، حق التلاوة، ص۶۱. 
۱. عطار، داود، التجویدوآداب التلاوة، ص۸۸.
۲. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص(۳۴۴-۳۴۶).    
۳. شیخ عثمان، حسن، حق التلاوة، ص۶۱.
فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «تحقیق (قرائت)».    جعبه ابزار