• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

امارات (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه امارات ممکن است در معانی زیر به کار رفته باشد:

امارات (اصول)، به معنای طریق مفید ظنّ نوعی نسبت به حکم واقعی
امارات (حقوق خصوصی)، به معنای هر چیز دارای کاشفیت ظنی که قانونگذار آنرا وسیله اثبات قرار داده.


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار