• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اصل (علوم دیگر)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اصل ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

علوم اسلامی
اصل (علم حدیث)، اصطلاحی‌ در علم‌ حدیث‌
اصل (منطق)، از مسائل استدلال تمثیلی در منطق
اصل (اصول)، از اصطلاح علم اصول به معانی دلیل حکم، قاعده و طبع اولی شی‌ء و آنچه برای تشخیص وظیفه عملی یا حکم ظاهری قرار داده شده

مفاهیم دیگر
اصل (مفردات‌قرآن)، از واژگان بکار رفته در قرآن کریم به معنای ریشه و پایه
اصل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، از مفردات نهج البلاغه، به معنای ریشه، پایه و اساس
اصل (قیاس)، شیء دارای حکم شرعیِ معلوم؛ از ارکان قیاس فقهی


رده‌های این صفحه : علوم دیگر
جعبه ابزار