• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابومحمد اسماعیل بن جابر جعفی خثعمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومحمد اسماعیل بن جابر بن یزید جعفی کوفی خثعمی قرشی، از اصحاب امام باقر، امام صادق و امام کاظم (علیهما‌السّلام) و از محدثان موثق شیعه در عصر امام کاظم (علیه‌السّلام) (قرن دوم هجری قمری) بود.ابومحمد اسماعیل بن جابر بن یزید جعفی کوفی خثعمی قرشی، از نجبا و بزرگان اصحاب امام باقر، امام صادق و امام کاظم (علیهما‌السّلام) بود و از آن بزرگواران روایت کرده است. راوی حدیث اذان نیز وی می‌باشد.
وی مورد اعتماد و ممدوح توصیف شده و مذهب او نیز شیعه است.
افرادی چون صفوان بن یحیی، ابن‌ابی‌عمیر، عبدالله بن مسکان، ابوعبدالله برقی، علی بن نعمان و علی بن حسن بن رباط از وی روایت کرده‌اند.


جعفی چند اصل داشته است که صفوان بن یحیی آنها را روایت کرده است.


برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.


۱. عسقلانی، احمد بن علی، لسان المیزان، ج۱، ص۳۹۷.    
۲. برقی، احمد بن محمد، رجال البرقی، ص۱۲.    
۳. برقی، احمد بن محمد، رجال البرقی، ص۲۸.    
۴. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۳۲.    
۵. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۱۴۷.    
۶. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۳۴۳.    
۷. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۳۲.    
۸. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج۳، ص۳۱۴.    
۹. تفرشی، سیدمصطفی بن حسین، نقد الرجال، ج۱، ص۲۱۳.    
۱۰. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۴، ص۳۱.    
۱۱. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۱۰۵.    
۱۲. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج۳، ص۳۱۴.    
۱۳. استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ج۲، ص۳۱۵.    
۱۴. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۵۰.    
۱۵. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۵.    
۱۶. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۳۳.    
۱۷. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۹۳.    
۱۸. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۱۰، ص۷۸.    
۱۹. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۱۰۵.    
۲۰. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۲، ص۱۴۱.    
۲۱. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال، ص۱۹۹.    
۲۲. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۱۰، ص۷۸.    
۲۳. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج۳، ص۳۱۴.    
۲۴. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۴، ص۳۱.    پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۱۸۰، برگرفته از مقاله «ابومحمد اسماعیل بن محمد جعفری».


جعبه ابزار