• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیه جزای فحشا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه جزای فحشا به آیه ۱۵ سوره نساء ، درباره مجازات زنان زناکار اطلاق می‌شود.


۱ - مراد از آیه جزای فحشا

[ویرایش]

به آیه ۱۵ سوره نساء "آیه جزای فحشاء" می‌گویند: (واللاتی یاتین الفاحشة من نسآئکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا)؛ "و از زنان شما کسانی که مرتکب زنا می‌شوند چهار تن از میان خود(مسلمانان) بر آنان گواه گیرید پس اگر شهادت دادند آنان( زنان) را در خانه‌ها نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهی برای آنان قرار دهد".

۲ - معنای واژه فاحشه

[ویرایش]

واژه "فاحشه" در اصل به معنای کار یا گفتار بسیار زشت است و اگر درباره "زنا" و عمل منافی عفت به کار می‌رود نیز به همین مناسبت است.

۳ - مجازات زنان فاحشه

[ویرایش]

غالب مفسران گفته‌اند این آیه به مجازات زنان شوهرداری اشاره دارد که به فحشا آلوده می‌شدند، و کیفر آنان پس از اثبات جرم، تا فرا رسیدن مرگ آنان، زندانی شدن در خانه‌ها بود (حبس ابد). این قانون(حبس ابد) با قانون رجم (سنگسار) نسخ شد، و یا به تعبیر برخی از دانشمندان، قانون "حبس ابد" به قرینه (و یجعل الله لهن سبیلا) قانونی موقت بود که سپس قانون دائم رجم، برای زنای محصنه از ناحیه شرع مقدس تشریع شد. بنابراین، آیه جلد و قانون رجم ناسخ آیه جزای فحشا نیست؛ بلکه مبین آن است. برخی مانند ابومسلم اصفهانی ، "فاحشه" در این آیه را به "مساحقه" تطبیق کرده‌اند؛ ولی این قول، مخالف اجماع مفسران است.
[۳] منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، ج۴، ص۲۳۳.


۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۱۵.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۴۲.    
۳. منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، ج۴، ص۲۳۳.
۴. معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ج۲، ص۳۰۶.    


۵ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیه جزای فحشا».    


جعبه ابزار