• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیه تبدیل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه دالّ بر تبدیل و نسخ آیات الهى را آیه تبدیل گویند. همچنین در آیه ۱۸۱ سوره بقره به بحث حرمت تبدیل و تغییر اشاره شده است.


۱ - منظور از آیه تبدیل

[ویرایش]

به آیه ۱۰۱ سوره نحل "آیه تبدیل" مى گویند: "و اذا بدلنا آیة مکان آیة والله اعلم بما ینزل قالوا انما أنت مفتر بل اکثرهم لا یعلمون؛و چون آیه اى را به جاى آیه دیگر آوریم - و خداوند به آن چه نازل کرده است، آگاه تر است - گویند تو فقط افترا زنی؛ و چنین نیست، بلکه بیش ترشان در نمى یابند ".

۲ - معنا

[ویرایش]

"تبدیل آیه مکان آیه" به معناى نسخ است و نسخ آیه یا از حیث قرائت یا حکم یا هر دو مى باشد.

۳ - شأن نزول

[ویرایش]

نسخ شریعت هاى مختلف به شریعت دیگر در دست خدا است و او به آن چه از آسمان فرو مى فرستد داناتر است که صلاح و فساد مکلفان در چیست . اما کافران مى گفتند: محمد (ص) اصحاب خویش را مسخره مى کند. امروز به یک چیز امر مى کند و فردا از آن نهی مى کند و چیز آسان ترى را مى خواهد، اما آن ها نمى فهمیدند؛ زیرا مراد از نسخ، مصلحت است نه راحتى یا مشقت . و این نیز در اختیار خدا است که آیه اى را با آیه دیگرى نسخ کند. و مردم را نرسد که به وسیله قیاس و اجماع و امثال آن، آیه اى رااز قرآن نسخ کنند.
[۲] منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، ج۱۲، ص۳۶۸.
[۶] ابو الفتوح رازی، حسین بن علی، ۴۷۰ -۵۵۴ق، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ج۱۲، ص۹۷.


۳.۱ - حرمت تغییر در وصیت میت


به آیه «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِینَ یبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ» بر حرمت هر گونه تغییر و تبدیلى در وصیت میت استناد شده است.

۳.۲ - حرمت تغییر در وقف


برخى از فقهاء علاوه بر وصیت، حکم را به وقف و مانند آن تعمیم داده، در این موارد نیز به آیه شریفه استناد کرده‌اند.

۴ - مستندات مقاله

[ویرایش]

مکارم شیرازی، ناصر، تفسیرنمونه، ج۱۱، ص۴۰۵.    
منصور، عبدالحمیدیوسف، نیل الخیرات فى القراءات العشرة، ج۱۲، ص۳۶۸.
قرآن کریم,ترجمه,توضیحات وواژه نامه، ص۱۷.
فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیرالکبیر، ج۲۰، ص۱۱۵.
زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج۲، ص۶۳۴.
ابو الفتوح رازی، حسین بن علی، روض الجنان وروح الجنان فى تفسیرالقرآن، ج۱۲، ص۹۷.

۵ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. نحل/سوره۱۶، آیه۱۰۱.    
۲. منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، ج۱۲، ص۳۶۸.
۳. مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵، تفسیر نمونه، ج۱۱، ص۴۰۵.    
۴. فخر رازی، محمد بن عمر، ۵۴۴ - ۶۰۶ق، التفسیرالکبیر، ج۲۰، ص۱۱۵.    
۵. زمخشری، محمود بن عمر، ۴۶۷ - ۵۳۸ق.، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج۲، ص۶۳۴.    
۶. ابو الفتوح رازی، حسین بن علی، ۴۷۰ -۵۵۴ق، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ج۱۲، ص۹۷.
۷. بقره/سوره۲، آیه۱۸۱.    
۸. کتاب النکاح (شیخ انصاری) ج۱، ص۱۴۴.    
۹. کتاب النکاح (شیخ انصاری) ج۱، ص۱۴۷.    
۱۰. مسالک الافهام ج۶، ص۱۴۳.    
۱۱. زبدة البیان، ص۴۷۰.    


۶ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیه تبدیل».    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۱۸۳.    
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی


جعبه ابزار