• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات صفت نفس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات نسبت دهنده صفت نفس به خداوند را آیات صفت نفس گویند.


۱ - معانی نفس در قرآن

[ویرایش]

۱. روح ؛
۲. ذات و شخص؛
۳. تمایلات نفسانی انسان؛
۴. قلب و باطن.

۲ - آیات نفس در قرآن

[ویرایش]

واژه نفس با مشتقات آن در مجموع ۲۹۱ بار در قرآن آمده که از این تعداد در چند آیه "نفس" به خداوند نسبت داده شده است؛ به همین دلیل به آن‌ها "آیات صفت نفس" اطلاق شده است.

۲.۱ - آیه اول


۱. آیه ۳۰ سوره آل عمران: (ویحذرکم الله نفسه)؛ "و خداوند شما را از (کیفر) خود می‌ترساند". و نیز در آیه ۲۸ همین سوره همین جمله از آیه آمده است:

۲.۲ - آیه دوم


۲. آیه ۱۲ سوره انعام: (کتب علی نفسه الرحمة)؛ "خداست که رحمت را بر خویشتن واجب گردانیده".

۲.۳ - آیه سوم


۳. آیه ۵۴ سوره انعام: (کتب ربکم علی نفسه الرحمة)؛ "پروردگارتان رحمت را بر خود مقرر کرده".

۲.۴ - آیه چهارم


۴. آیه ۱۱۶ سوره مائده: (تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک)؛ "آنچه در نفس من است تو می‌دانی و آنچه در ذات توست من نمی‌دانم ".

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. زمر/سوره۳۹، آیه۴۸.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۴۸.    
۳. یوسف/سوره۱۲، آیه۵۳.    
۴. شمس/سوره۹۱، آیه۷ ۸.    
۵. اعراف/سوره۷، آیه۲۰۵.    
۶. احزاب/سوره۳۳، آیه۳۷.    
۷. آل عمران/سوره۳، آیه۳۰.    
۸. انعام/سوره۶، آیه۱۲.    
۹. انعام/سوره۶، آیه۵۴.    
۱۰. مائده/سوره۵، آیه۱۱۶.    
۱۱. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۱۸.    
۱۲. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، ج۱۲، ص۱۹۶-۱۹۹.    
۱۳. قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۷، ص۹۴-۹۶.    
۱۴. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن، ج۲، ص۸۳.    


۴ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیات صفت نفس».    جعبه ابزار