• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آرنج

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآرنج، محل اتّصال بازو و ساعد است. احکام آن در باب‌های: طهارت، صلات، حج، قصاص و دیات آمده است.


۱ - احکام آرنج

[ویرایش]

• فقيهان در اين که ابتدای آرنج، انتهای ساعد يا ميان بازو و ساعد است، اختلاف دارند.
• به هنگام شستن دست در وضو، آغاز کردن از آرنج واجب است. شستن دست تا آرنج برای غسل دهنده میّت پس از هر غسل از غسل‌های سه‌گانه، مستحب است. همچنين‌ استلام حجر الاسود با دست چپ برای کسی که دست راستش از آرنج قطع شده، مستحب است.
قصاص قطع دست از آرنج، قطع دست جنايتکار از آرنج است، ولی دیه آن، دیه دست می‌باشد. به قول مشهور ديه شکستن آرنج، يک سوم ديه دست است، ليکن در صورت بهبود يافتن بدون عيب و کجی، صد مثقال شرعی طلا (صد دينار) است.
• ديه آرنج در صورت ترک برداشتن، هشتاد دينار و در صورت نمايان شدن استخوان و نيز سوراخ شدن، بيست و پنج دينار و در صورت کوبيده شدن، يک سوم دیه نفس (سيصد و سی و سه دينار و يک سوم دينار) اگر بهبودی نيابد يا به طور کج خوب شود؛ ليکن اگر بدون عيب، بهبود يابد، ديه آن چهار پنجم ديه کوبيده شدن است. ديه جا به جا شدن استخوان آرنج، پنجاه دينار و در صورت در رفتن آن، سی دينار است.

۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲، ص۱۶۲.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲، ص۱۶۲.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴، ص۱۵۴.    
۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۹، ص۳۴۵.    
۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۴۰۱.    
۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۲۴۶.    
۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۲۸۲-۲۸۶.    
۸. مبانی خویی، سیدابوالقاسم، تکملة المنهاج، ج۲، ص۳۲۹.    


۳ - منبع

[ویرایش]
مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۱، ص‌۱۱۵-۱۱۶.    جعبه ابزار