• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مکلف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشخص دارای شرایط برای عهده داری تکلیف شرعی را مکلف گویند.مکلَّف، به شخص بالغ و عاقلی گفته می‌شود که مورد خطاب شارع قرار گرفته و احکام شرعی متوجه او می‌گردد؛ به بیان دیگر، مکلف، یعنی شخص بالغ و عاقلی که مورد امر یا نهی شارع مقدس قرار گرفته است.
[۳] تحریر الفصول، ذهنی تهرانی، محمدجواد، ج۴، ص۶.
[۴] شرح رسائل، محمدی، علی، ج۱، ص۶.
[۵] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، ص۲۹۶.۱. فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج۴، ص۳۵۲.    
۲. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص۲۲۹.    
۳. تحریر الفصول، ذهنی تهرانی، محمدجواد، ج۴، ص۶.
۴. شرح رسائل، محمدی، علی، ج۱، ص۶.
۵. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، ص۲۹۶.فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۸۹، برگرفته از مقاله «مکلَّف».    جعبه ابزار