• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

لئن (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«لَئِن» از واژگان قرآن کریم است این واژه ترکیب دو واژه، «لام» موطئه برای قسم و «إِنْ» شرطیه است.

«لام»: در سه قسم کلّیِ ۱- عامل جرّ، ۲- عامل جزم، ۳- لام غیر عامل به کار می‌رود و در هر قسم دارای معانی مختلفی می‌باشد.
«إِنْ‌»: در چهار وجه حرف شرط و جزاء، مخفّفه از ثقیله، حرف نفی و تاکید نفی کاربرد دارد.

فهرست مندرجات

۱ - پانویس


۱. امیل یعقوب، موسوعة النحو و الصرف و الإعراب، ص ۵۷۵.    رده‌های این صفحه : مفردات قرآن
جعبه ابزار