• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

روم (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افروم ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سوره روم، سى‌امین سوره قرآن کریم
روم (تجوید)، از اصطلاحات بکار رفته در علم تجوید، به‌معنای انداختن دو سوم از حرکت حرف و باقی‌گذاشتن یک سوم دیگر
سرزمین روم، در منابع عربی و اسلامی قدیم، سرزمین‌های آسیای صغیر
رَوْم، به معنای ارادهرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار