• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تحریم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدیگر کاربردها: تحریم (ابهام‌زدایی).


به حرام قرار دادن چیزى گفته می شود.تحریم در برابر تحلیل، به معناى حرام قرار دادن چیزى است و حرام، مقابل حلال، چیزى است كه مکلّف ملزم به ترک آن است.


منشأ تحریم و تحلیل اشیاء، مفاسد و مصالح واقعى موجود در آنها در ارتباط با مكلّف است؛ ازاین‌رو، تحریم یا تحلیل چیزى شأن شارع مقدّس است؛ چه اینكه تنها او عالم به مصالح و مفاسد واقعى اشیاء است. بدین جهت تحریم چیزى كه خداوند آن را حرام نكرده با علم به آن، موجب ارتداد است.


شرط صحّت شرایطى كه در عقد ذكر مى‌شود این است كه موجب تحریم حلال یا تحلیل حرامى نشود وگرنه شرط، باطل خواهد بود لیكن در شریعت برخى چیزها سبب حرمت برخى چیزهاى دیگر قرار گرفته كه اسباب آن به اختیار انسان گذاشته شده است و او با ایجاد آن اسباب، امر یا امورى را بر خود حرام مى‌كند، مانند ظهار یا ایلاء زوجه كه سبب حرمت آمیزش با وى، و طلاق كه موجب حرمت زوجه بر زوج، و یا تکبیرة الإحرام نمازكه سبب تحریم منافیات آن مى‌گردد.


از قواعد فقهی، اصل اباحه است برپایه این اصل، آنچه‌از سوى شارع مقدّس ممنوع نشده باشد بر انسان حلال است و كسى حقّ تحریم آن را ندارد.


فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۳۷۲.    


رده‌های این صفحه : احکام خمسه | فقه
جعبه ابزار