• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اسحاق بن کنداج

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسحاق بن کنداج، از مشهورترین سرداران دولت عباسیان در قرن سوم قمری بود که امیر موصل شد.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

اسحاق بن کنداج (و به نوشته طبری، کنداجیق) سرداری از سرزمین خزران و از مشهورترین سرداران دولت عباسیان در دوران معتمد عباسی بود که مورد اعتماد آن سلسله بودند. معتمد، او را برای جنگ با زنگیان در سال ۲۵۹ق اعزام کرد و او مانع رسیدن آب و غذا به آنان شد. در سال ۲۶۶ق به‌عنوان امیر موصل و جزیره تعیین شد و با کُردهای یعقوبی که به رهبری مساور بجلی خارجی قیام کرده بودند، جنگید. هنگامی که مساور کشته شد، فرزندش رهبری قیام را به عهده گرفت. ابن کنداج بر کُردها تاخت و پسر مساور را کُشت. هنگامی که معتمد در سال ۲۶۹ق بر اثر فشارهای برادرش الموفق عباسی به تنگ آمد و خواست به مصر برود، ابن کنداج مانع شد و او را به سامرا بازگرداند، لذا الموفق به او خلعت داد و دو شمشیر به او بخشید و او را پس از مرگ امیر مصر احمد بن طولون، به امارت مصر منصوب کرد.
ابن کنداج از خمّارویه شکست خورد و نتوانست وارد مصر شود، لذا با خمّارویه مصالحه و او را داماد خود کرد. بدین‌ترتیب، حوزه حکومت خمّارویه تا موصل و جزیره گسترش یافت. سپس ابن کنداج را در سال ۲۷۶ق امیر موصل کرد و او در همان‌جا درگذشت و پسرش محمد بن اسحاق به جای پدر نشست. برخی منابع، مرگ ابن کنداج را در سال ۲۷۸ق ذکر می‌کنند.
[۷] ابراهیم حسن، حسن، تاریخ الاسلام السیاسی، ج۳، ص۲۶.
[۸] ابراهیم حسن، حسن، تاریخ الاسلام السیاسی، ج۳، ص۳۰-۳۱.
[۹] ابراهیم حسن، حسن، تاریخ الاسلام السیاسی، ج۳، ص۴۳-۴۸.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۹، ص۵۰۴-۵۰۶.    
۲. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۹، ص۵۵۱-۶۵۳.    
۳. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۱۰، ص۳۳.    
۴. ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، ج۷، ص۳۹۴.    
۵. ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، ج۷، ص۴۳۰.    
۶. ابن تغری بردی، یوسف بن تغری بردی، النجوم الزاهره، ج۳، ص۶۹.    
۷. ابراهیم حسن، حسن، تاریخ الاسلام السیاسی، ج۳، ص۲۶.
۸. ابراهیم حسن، حسن، تاریخ الاسلام السیاسی، ج۳، ص۳۰-۳۱.
۹. ابراهیم حسن، حسن، تاریخ الاسلام السیاسی، ج۳، ص۴۳-۴۸.


۳ - منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۱۲۰.


جعبه ابزار