• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیه ذکر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه پرسش نادانان از آگاهان را آیه ذکر یا آیه سوال گویند.


۱ - منظور از آیه سوال

[ویرایش]

به آیه ۴۳ سوره مبارکه نحل "آیه سوال" مى گويند: "... فاسئلوا أهل الذکر ان کنتم لاتعلمون؛ اگر نمى دانيد از اهل اطلاع سؤال کنيد." اهل ذکر مفهوم وسيعى دارد که همه آگاهان و اهل اطلاع را در زمينه هاى مختلف شامل مى شود.

۲ - منظور از اهل ذکر

[ویرایش]


۲.۱ - اهل کتاب


اين که "اهل الذکر" چه کسانى هستند، نظر مفسران متفاوت است ؛ برخى آن را اهل کتاب دانسته اند.

۲.۲ - اهل علم


و بعضى مراد از آن را اهل علم مى دانند.

۲.۳ - اهل بیت


در روایات متعددى از طرق اهل بیت (عليهم السلام) وارد شده که "اهل ذکر" امامان معصوم (عليهم السلام) هستند، و قابل توجه اين که امامان معصوم (عليهم السلام) مصداق بارز و اکمل و اتم اين آيه اند، ولى مفهوم آيه هيچ گاه محدود و منحصر در امامان معصوم (عليهم السلام) نيست .

۳ - آیه دیگر سوال

[ویرایش]

عين اين آيه با تفاوتى کم در آيه ۷ سوره انبیاءآمده است .

۴ - وجوب تقلید

[ویرایش]

از اين آيه بر مى آيد که در زمينه هاى مختلف بايد به متخصص آن مراجعه شود؛ بدين خاطر اصولیان به اين آيه استدلال کرده اند و گفته اند در مسائل دینی بر فرد غير مجتهد جایز يا واجب است که تقلید کند و حجیت خبر واحد و فتوای فقها نيز از آن استفاده مى شود.

۵ - مستندات مقاله

[ویرایش]

مکارم شیرازی، ناصر، تفسیرنمونه، ج۱۱، ص۲۴۰.    
منصور، عبدالحميديوسف، نيل الخيرات فى القراءات العشرة، ج۱۲، ص۲۵۶.
فخر رازي، محمد بن عمر، التفسيرالكبير، ج۲۰، ص۳۷-۳۵.
سبحاني، جعفر، الايمان والكفرفى الكتاب والسنة، ج۱، ص۲۵۰.
حجتي، محمد باقر، پژوهشى درتاريخ قرآن كريم، ص۹۹.

۶ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. نحل/سوره۱۶، آیه۴۳.    
۲. انبیاء/سوره۲۱، آیه۷.    


۷ - منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    


جعبه ابزار