• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیه ذکر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه پرسش نادانان از آگاهان را آیه ذکر یا آیه سوال گویند.به آیه ۴۳ سوره مبارکه نحل "آیه سوال" مى گويند: "... فاسئلوا أهل الذکر ان کنتم لاتعلمون؛ اگر نمى دانيد از اهل اطلاع سؤال کنيد." اهل ذکر مفهوم وسيعى دارد که همه آگاهان و اهل اطلاع را در زمينه هاى مختلف شامل مى شود.
۲.۱ - اهل کتاب

اين که "اهل الذکر" چه کسانى هستند، نظر مفسران متفاوت است ؛ برخى آن را اهل کتاب دانسته اند.

۲.۲ - اهل علم

و بعضى مراد از آن را اهل علم مى دانند.

۲.۳ - اهل بیت

در روایات متعددى از طرق اهل بیت (عليهم السلام) وارد شده که "اهل ذکر" امامان معصوم (عليهم السلام) هستند، و قابل توجه اين که امامان معصوم (عليهم السلام) مصداق بارز و اکمل و اتم اين آيه اند، ولى مفهوم آيه هيچ گاه محدود و منحصر در امامان معصوم (عليهم السلام) نيست .


عين اين آيه با تفاوتى کم در آيه ۷ سوره انبیاءآمده است .


از اين آيه بر مى آيد که در زمينه هاى مختلف بايد به متخصص آن مراجعه شود؛ بدين خاطر اصولیان به اين آيه استدلال کرده اند و گفته اند در مسائل دینی بر فرد غير مجتهد جایز يا واجب است که تقلید کند و حجیت خبر واحد و فتوای فقها نيز از آن استفاده مى شود.


مکارم شیرازی، ناصر، تفسیرنمونه، ج۱۱، ص۲۴۰.    
منصور، عبدالحميديوسف، نيل الخيرات فى القراءات العشرة، ج۱۲، ص۲۵۶.
فخر رازي، محمد بن عمر، التفسيرالكبير، ج۲۰، ص۳۷-۳۵.
سبحاني، جعفر، الايمان والكفرفى الكتاب والسنة، ج۱، ص۲۵۰.
حجتي، محمد باقر، پژوهشى درتاريخ قرآن كريم، ص۹۹.


۱. نحل/سوره۱۶، آیه۴۳.    
۲. انبیاء/سوره۲۱، آیه۷.    مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    


جعبه ابزار