• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات مدنی در سور مکی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیاتی مدنی که در سوره های مکی هستند را آیات مدنی در سور مکی گویند.


۱ - تقسیم سور بر اساس آیات مکی و مدنی

[ویرایش]

دانشمندان اسلامی، سوره های قرآن را به لحاظ در برگرفتن آیات مکی و یا مدنی بر چهار دسته تقسیم نموده اند:
الف - سوره های مکی خالص، یعنى تمام آیات آن مکی است ؛
ب - سوره های مدنی خالص؛
ج- سوره هاى مکى که مشتمل بر چند آیه مدنی است ؛
د - سوره هاى مدنى که مشتمل بر چند آیه مکى است.
از این رو، در برخى از سوره هاى مدنی، آیات مکى نیز گنجانده شده اند.

۲ - زمان چینش آیات

[ویرایش]

گفتنى است که چینش آیات در سوره ها به دستور پیامبر (ص) و در زمان خود آن حضرت صورت پذیرفته است ؛

۳ - زمان چینش سور

[ویرایش]

درباره ترتیب و چینش سوره ها کنار هم دیگر، بین دانشمندان علوم قرآنی و مفسران گفت و گو است ؛ بنابراین، چون ترتیب آیات و گنجاندن آن ها در یک سوره، به دستور پیامبر اکرم (ص) بوده است، خود ایشان نیز روى علل و مصالحی، برخى از آیات مکی را در سوره هاى مدنى و به عکس جا داده اند.

۴ - مصداق آیات مدنی در سور مکی

[ویرایش]

در اینجا شماره و فهرست آیات مدنی در سوره هاى مکى را بر حسب تتبع و تحقیق "جلال الدین سیوطی" در کتاب الاتقان، برمى شماریم:
۱ - آیات ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۹۰، ۹۱، ۱۱۴، ۱۵۱، ۱۵۲ و ۱۵۳ سوره انعام؛ "ابن حصار" گفته این آیات، از آیات مدنى است که در سوره انعام که مکى است جاى گرفته است .
۲ - آیات ۱۶۳ تا ۱۷۲ سوره اعراف ؛
۳ - آیات ۴۰، ۹۴ و ۹۵ یونس؛
۴ - آیات ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۷ و ۱۱۴ سوره هود؛
۵ - آیات ۲۸ و ۲۹ سوره ابراهیم؛
۶ - آیات ۲۴ و ۸۷ سوره حجر؛
۷ - آیات ۱۲۶، ۱۲۷ و ۱۲۸ سوره نحل؛
۸ - آیات ۷۳ تا ۸۱ و ۸۸ و ۱۰۷ سوره اسراء؛
۹ - آیات ۱ تا ۸ و ۲۸ و ۱۰۷ سوره کهف ؛
۱۰ - آیه ۷۱ سوره مریم؛
۱۱ - آیه ۱۳۰ سوره طه؛
۱۲ - آیه ۴۴ سوره انبیاء؛
۱۳ - آیات ۶۴ تا ۷۷ سوره مؤمنون؛
۱۴ - آیات ۱۹۷، ۲۲۴ تا ۲۲۷ سوره شعراء؛
۱۴ - آیات ۶۸ تا ۷۰ سوره فرقان؛
۱۵ - آیات ۵۲ تا ۵۵ و ۸۵ سوره قصص؛
۱۶ - آیات ۱ تا ۱۱ و ۶۰ سوره عنکبوت ؛
۱۷ - آیات ۲۷ تا ۲۹ سوره لقمان؛
۱۸ - آیات ۱۶، ۱۸ تا ۲۰ سجده؛
۱۹ - آیه ۶۰ سوره سباء؛
۲۰ - آیات ۱۲ و ۴۷ سوره یس؛
۲۱ - آیات ۱۰، ۲۳، ۵۳ تا ۵۵ سوره زمر؛
۲۲ - آیات ۵۶ و ۵۷ سوره مؤمن؛
۲۳ - آیات ۲۷، ۳۹ و ۴۱ سوره شوری؛
۲۴ - آیه ۴۵ سوره زخرف ؛
۲۵ - آیه ۱۴ سوره جاثیه؛
۲۶ - آیات ۱۰، ۱۵ و ۳۵ سوره احقاف ؛
۲۷ - آیه ۳۸ ق؛ آیات ۳۲ تا ۴۰ سوره نجم؛
۲۸ - آیات ۴۵، ۵۴ و ۵۵ سوره قمر؛ آیه ۲۹ سوره الرحمن؛
۲۹ - آیات ۳۹، ۴۰ و ۷۵ تا ۸۲ سوره واقعه؛
۳۰ - آیه آخر سوره حدید؛
۳۱ - "ابن عباس" سه آیه از آیات سوره ملک را مدنى دانسته است، ولى شماره هاى آن را بیان نکرده است ؛
۳۲ - آیات ۱۷ تا ۳۳، ۴۸ تا ۵۰ سوره قلم؛
۳۳ - آیات ۱۰، ۱۱ و ۲۰ سوره مزمل؛
۳۴ - آیه ۴۸ سوره مرسلات ؛
۳۵ - آیات ۱ تا ۶ سوره مطففین؛
۳۶ - آیه یک سوره لیل.

۵ - تذکر

[ویرایش]

گفتنى است که بسیارى از این اعداد و ارقام محل اختلاف است. و گاهى تنها یک نفر طرفدار دارد. و برخى نیز از دیدگاه هاى نادر است.

۶ - مستندات مقاله

[ویرایش]

سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فى علوم القرآن، ج۱، ص۳۶.
سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فى علوم القرآن، ج۱، ۵۶-۶۷.
جمعی از محققان، مجله رسالة القرآن فصلنامه، ش ۱۲، ص۴۳.
معرفت، محمد هادی، التمهید فى علوم القرآن، ج۱، ص۱۶۹-۲۲۵.

۷ - منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    


جعبه ابزار