• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات قسم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات قسم به آیات مشتمل بر سوگند اطلاق می‌شود.به آیاتی که در آن‌ها سوگند یاد شده است "آیات قسم" می‌گویند؛ چه یادکننده سوگند خدا باشد و چه مخلوقات؛ هرچند بیشتر سوگندهای قرآن از طرف خدای متعالی است که برای تاکید بر سخن خویش یا بیان اهمیت برخی پدیده‌ها و موضوعات به آن‌ها سوگند یاد کرده است.


آیات قسم در قرآن فراوانند؛ برخی از آن‌ها عبارتند از:

۲.۱ - سوگند به خداوند

سوگند به خداوند : آیات۵۶ و ۶۳ سوره نحل ، ۴۰ سوره معارج ، ۶۵ سوره نساء ، ۶۷ سوره مریم ، ۳ سوره سبا ، ۵۳ سوره یونس و…؛

۲.۲ - سوگند به فرشتگان

سوگند به فرشتگان : آیات ۱ - ۴ سوره صافات و ۱ - ۵ سوره مرسلات ؛

۲.۳ - سوگند به قرآن

سوگند به قرآن: آیات ۱ سوره یس ، ۱ سوره دخان ، ۱ سوره ق ، ۱ سوره زخرف ، ۱ سوره ص ؛

۲.۴ - سوگند به پیامبر

سوگند به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم : آیات ۷۲ سوره حجر و ۳ سوره بروج ؛

۲.۵ - سوگند به قیامت

سوگند به قیامت : آیات ۱ سوره قیامت و ۲ سوره بروج ؛

۲.۶ - سوگند به وجدان انسان

سوگند به وجدان انسان : آیه ۲ سوره قیامت؛

۲.۷ - سوگند به قلم

سوگند به قلم: آیه ۱ سوره قلم .
[۲۱] رزاقی، ابو القاسم، سوگندهای قرآنی، ص۶۴-۴۸۲.قسم‌های قرآن .


۱. نحل/سوره۱۶، آیه۵۶.    
۲. نحل/سوره۱۶، آیه۶۳.    
۳. معارج/سوره۷۰، آیه۴۰.    
۴. نساء/سوره۴، آیه۶۵.    
۵. مریم/سوره۱۹، آیه۶۷.    
۶. سبا/سوره۳۴، آیه۳.    
۷. یونس/سوره۱۰، آیه۵۳.    
۸. صافات/سوره۳۷، آیه۱ ۴.    
۹. مرسلات/سوره۷۷، آیه۱ ۵.    
۱۰. یس/سوره۳۶، آیه۱.    
۱۱. دخان/سوره۴۴، آیه۱.    
۱۲. ق/سوره۵۰، آیه۱.    
۱۳. زخرف/سوره۴۳، آیه۱.    
۱۴. ص/سوره۳۸، آیه۱.    
۱۵. حجر/سوره۱۵، آیه۷۲.    
۱۶. بروج/سوره۸۵، آیه۳.    
۱۷. قیامه/سوره۷۵، آیه۱.    
۱۸. بروج/سوره۸۵، آیه۲.    
۱۹. قیامه/سوره۷۵، آیه۲.    
۲۰. قلم/سوره۶۸، آیه۲.    
۲۱. رزاقی، ابو القاسم، سوگندهای قرآنی، ص۶۴-۴۸۲.
۲۲. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۴، ص۵۳-۵۹.    فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیات قسم».    


جعبه ابزار