• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات سعادت و شقاوت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقالات مرتبط: سعادت (مقالات مرتبط).

آیات بیانگر خوشبختی و بدبختی انسان ها را آیات سعادت و شقاوت گویند.


۱ - معنای لغوی سعادت و شقاوت

[ویرایش]

سعد و سعادت به معنای نیک بختی است، مقابل شقوه و شقاوت که به معناى بدبختی است.

۲ - معنای اصطلاحی سعادت و شقاوت

[ویرایش]

سعادت یعنى رسیدن به خیری که سبب کمال و لذت است.انسان که از روح و جسم ترکیب یافته، سعادتش به این است که به حسب قوای بدنی و روحى به خیر برسد و لذت ببرد.
و شقاوت آن است که این خیر را دارا نباشد و از آن محروم گردد.

۳ - واژه سعادت در قرآن

[ویرایش]

واژه سعادت دوبار در قرآن، و در آیات ۱۰۵ و ۱۰۸ سوره هود آمده است: " یوم یأت لا تکلم نفس الا باذنه فمنهم شقى و سعید و اما الذین سعدوا ففى الجنة خالدین فیها ما دامت السموات والارض ... "

۴ - واژه شقاوت در قرآن

[ویرایش]

واژه شقاوت و شقی و مشتقات آن ۱۴ بار در قرآن و در آیات ۱۰۵ و ۱۰۶ سوره هود؛ آیات ۲، ۱۱۷ و ۱۲۳ سوره طه؛ آیات ۴، ۳۲ و ۴۸ سوره مریم؛ آیه ۱۵ سوره لیل؛ آیه ۱۲ سوره شمسو آیه ۱۰۶ سوره مؤمنون، به کار رفته است؛ بنابراین، آیات فوق که دربرگیرنده و بازگو کننده سعادت و شقاوت است به " آیات سعادت و شقاوت " معروف‌اند.
[۲۱] سبحانی، جعفر، منشور جاوید قرآن، ج۴، ص۳۸۵-۳۸۸.


۵ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. هود/سوره۱۱، آیه۱۰۵.    
۲. هود/سوره۱۱، آیه۱۰۸.    
۳. هود/سوره۱۱، آیه۱۰۵.    
۴. هود/سوره۱۱، آیه۱۰۶.    
۵. طه/سوره۲۰، آیه۲.    
۶. طه/سوره۲۰، آیه۱۱۷.    
۷. طه/سوره۲۰، آیه۱۲۳.    
۸. مریم/سوره۱۹، آیه۴.    
۹. مریم/سوره۱۹، آیه۳۲.    
۱۰. مریم/سوره۱۹، آیه۴۸.    
۱۱. لیل/سوره۹۲، آیه۱۵.    
۱۲. شمس/سوره۹۱، آیه۱۲.    
۱۳. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۰۶.    
۱۴. قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۴، ص۶۰.    
۱۵. قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۳، ص۲۶۷.    
۱۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۹، ص۲۴۹-۲۵۳.    
۱۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۶، ص۳۹۹.    
۱۸. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۱، ص۱۸-۳۵.    
۱۹. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص۱۱-۱۳.    
۲۰. معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ج۳، ص۳۵۷-۳۷۲).    
۲۱. سبحانی، جعفر، منشور جاوید قرآن، ج۴، ص۳۸۵-۳۸۸.


۶ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیات سعادت و شقاوت».    


رده‌های این صفحه : اسامی آیات و سور | قرآن شناسی
جعبه ابزار