• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آخرین سوره مکی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف‌آخرین سوره مکی، آخرین سوره نازل شده در مکه است.درباره آخرین سوره مکی، سه قول نقل شده است:
۱. سوره عنکبوت(به نقل از ابن عباس
۲. سوره مؤمنون (به نقل از ضحاک و عطاء
۳. سوره مطففین (به نقل از مجاهد).
[۱] رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص۵۹۳.
[۲] جلالی نائینی، محمد رضا، ۱۲۹۱ - ۱۳۸۹، تاریخ جمع قرآن، ص۱۸۸.
[۳] واحدی، علی بن احمد، - ۴۶۸ق، اسباب النزول، ص۸.
[۴] معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۱، ص۱۶۹.۱. رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص۵۹۳.
۲. جلالی نائینی، محمد رضا، ۱۲۹۱ - ۱۳۸۹، تاریخ جمع قرآن، ص۱۸۸.
۳. واحدی، علی بن احمد، - ۴۶۸ق، اسباب النزول، ص۸.
۴. معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۱، ص۱۶۹.
۵. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۹۶.    
۶. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۱، ص۱۹۴.    فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آخرین سوره مکی».    


جعبه ابزار