• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ضعیف (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افضعیف ممکن است در معانی ذیل استعمال شده باشد:

ضعیف (علم حدیث)، از اقسام خبر واحد
ضعیف (علم رجال)، اصطلاح به کار رفته در علم رجال


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار