• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

صحت (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصحت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سلامتی، به معنای سلامتی از بیماری
صحت (اصول)، از اصطلاحات به کار رفته در علم اصول، به معنای دارا بودن تمام اجزا و شرایط و در مقابل فساد
صحت (حقوق)، از اصطلاحات به کار رفته در علم حقوق، به معنای دارای اعتبار و وجاهت قانونیرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار