• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ملائکه (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقالات مرتبط: ملائکه.

از موجوداتی که در آیات قرآن به وجودشان اشاره شده، ملائکه هستند.ملائكه و مَلَك، اصلش از «مَأْلَكَ» است و اين نيز، مقلوب از «مَلأكَ» و «المَألَكَ» و «المألكَة» و «الألوكة» به معناى پيام رسالت مى‌باشد «ملائكة» بر مفرد و جمع هر دو اطلاق مى‌شود.
در اين عنوان آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌هاى‌ «مَلَك»، «ملكين»، «ملائكه» و سياق بعضى آيات استفاده شده است.


ملائکه جمع ملک است که در اصل مالک، از ریشه «الوکه» به‌ معنای رسالت و پیام‌رسانی می‌باشد. امام خمینی ملائکه را مجرد از ماده و عوارض آن می‌داند. برخی متکلمان ملائکه را اجسام لطیف می‌داند که با جن و شیطان در نوع، متحد و در افعال، مختلف‌اند. امام‌ خمینی علت روی‌آوردن اهل حدیث و برخی متکلمان به جسمانی بودن ملائکه را ناسازگاری قول به تجرد فرشتگان با حدوث زمانی عالم می‌داند، زیرا به اعتقاد آنها مجرد بودن موجودی جز حق‌تعالی با حدوث زمانی عالم منافی است و علت دیگر منافات آن با فاعل مختار بودن خداوند است که گمان کرده‌اند با تجرد عالم عقل و ملائکه مخالفت است. به باور امام‌ خمینی قول به جسمانی و مادی بودن ملائکه، منافی بسیاری از معارف و عقاید صحیح است. ایشان با نقد کلام برخی بزرگان حدیث، انکار عقول و ملائکه جبروتی را مستلزم انکار بسیاری از ضروریات عقل و دین می‌داند که از جمله آن، تصور اشرف از واجب تعالی در نظام وجود و تحدید و جسمیت برای حق‌تعالی و راه‌یافتن جهل و عجز در ذات حق‌تعالی است.
به اعتقاد امام‌ خمینی نزول و صعود ملائکه نیز به دلیل منزه بودن از خواص و جسم و ماده، به ‌معنایی که در اجسام به کار می‌رود، نیست و برای آنان تجافی از مقامشان معنا ندارد، بلکه تنزل آنها در قلب ولیّ الهی یا در کعبه یا در بیت‌المعمور به طریق تمثل ملکوتی است. از‌جمله ویژگی‌های ملائکه قابل‌رؤیت نبودن آنها با حواس ظاهری است که از آثار تجرد آنهاست و تنها در صورت تمثل است که قابل‌رؤیت می‌شوند. به باور امام‌ خمینی ازآنجاکه ملائکه جهت ملکوتی دارند، مشاهده‌ آنها منوط به توجه و انصراف نفس انسانی از عالم طبیعت است. در برخی از آیات، برای بعضی از ملائکه بال‌وپر ذکر شده‌ است، حکما و مفسران تفاسیر مختلفی از امر کرده‌اند. امام‌ خمینی معتقد است بال‌وپر و اعضا در همه ملائکه وجود ندارد، و تاکید می‌کند که ملائکه مقرب و مهیمن مبرا و منزه از این‌گونه اوصاف می‌باشند.
[۷] خمینی، روح‌الله، دانشنامه امام خمینی، ج۹، ص۴۸۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۰۰.آرامش‌بخشی ملائکه (قرآن)، احتجاج ملائکه (قرآن)، احترام ملائکه (قرآن)، احضار ملائکه (قرآن)، اخلاص ملائکه (قرآن)، ارزش ملائکه (قرآن)، استغفار ملائکه (قرآن)، اضطراب ملائکه (قرآن)، اطاعت از ملائکه (قرآن)، اطاعت ملائکه (قرآن)، اعتراض ملائکه (قرآن)، افتراء به ملائکه (قرآن)، اقرار ملائکه (قرآن)، الوهیت ملائکه (قرآن)، امداد به ملائکه (قرآن)، امدادهای ملائکه (قرآن)، امیدواری ملائکه (قرآن)، انوثت ملائکه (قرآن)، اوامر ملائکه (قرآن)، ایمان به ملائکه (قرآن)، ایمان ملائکه (قرآن)، بال‌های ملائکه (قرآن)، برکت ملائکه (قرآن)، بشارت‌های ملائکه (قرآن)، پیشگویی ملائکه (قرآن)، تجسم ملائکه (قرآن)، تحیت ملائکه (قرآن)، تدبیر ملائکه (قرآن)، تسبیح ملائکه (قرآن)، تشبیه به ملائکه (قرآن)، تعجب ملائکه (قرآن)، تعدد ملائکه (قرآن)، تعلیمات ملائکه (قرآن)، تعلیم به ملائکه (قرآن)، تقرب ملائکه (قرآن)، تکلم ملائکه (قرآن)، تکلیف ملائکه (قرآن)، تلاوت ملائکه (قرآن)، تمثل ملائکه (قرآن)، تنزیه ملائکه (قرآن)، تواضع ملائکه (قرآن)، توحید ملائکه (قرآن)، جدال ملائکه (قرآن)، جهل ملائکه (قرآن)، حرکت ملائکه (قرآن)، حشر ملائکه (قرآن)، حقانیت ملائکه (قرآن)، حمد ملائکه (قرآن)، خشونت ملائکه (قرآن)، خضوع ملائکه (قرآن)، خلافت ملائکه (قرآن)، خلقت ملائکه (قرآن)، خوف از ملائکه (قرآن)، خوف ملائکه (قرآن)، دشمنی با ملائکه (قرآن)، دعای ملائکه (قرآن)، ربوبیت ملائکه (قرآن)، رسالت ملائکه (قرآن)، رؤیت ملائکه (قرآن)، سبقت ملائکه (قرآن)، سجده ملائکه (قرآن)، سخن ملائکه (قرآن)، سرعت ملائکه (قرآن)، سلام ملائکه (قرآن)، شفاعت ملائکه (قرآن)، صداقت ملائکه (قرآن)، صدای ملائکه (قرآن)، صف ملائکه (قرآن)، صلوات ملائکه (قرآن)، ضربت ملائکه (قرآن)، عبادت ملائکه (قرآن)، عبودیت ملائکه (قرآن)، عذاب‌های ملائکه (قرآن)، عروج ملائکه (قرآن)، عصمت ملائکه (قرآن)، علم ملائکه (قرآن)، عمل ملائکه (قرآن)، فرزندی ملائکه (قرآن)، قدرت ملائکه (قرآن)، قسم به ملائکه (قرآن)، قلب ملائکه (قرآن)، کرامت ملائکه (قرآن)، کفر به ملائکه (قرآن)، گفتگو با ملائکه (قرآن)، گواهی ملائکه (قرآن)، لعن ملائکه (قرآن)، مراتب ملائکه (قرآن)، مراقبت ملائکه (قرآن)، مرگ ملائکه (قرآن)، مصادیق ملائکه (قرآن)، ملائکه در آخرت (قرآن)، ملائکه در آسمان (قرآن)، ملائکه در بهشت (قرآن)، ملائکه در بیت المعمور (قرآن)، ملائکه در غزوه احزاب (قرآن)، ملائکه در غزوه بدر (قرآن)، ملائکه در قیامت (قرآن)، ملائکه و آل لوط (قرآن)، ملائکه و ابرار (قرآن)، ملائکه و ابراهیم (قرآن)، ملائکه و اختیار (قرآن)، ملائکه و انبیاء (قرآن)، ملائکه و انسان (قرآن)، ملائکه و بهشتیان (قرآن)، ملائکه و پیامبری (قرآن)، ملائکه و تابوت (قرآن)، ملائکه و جهنم (قرآن)، ملائکه و داود (قرآن)، ملائکه و زکریا (قرآن)، ملائکه و ساره (قرآن)، ملائکه و سحر (قرآن)، ملائکه و عرش (قرآن)، ملائکه و فرزندی خدا (قرآن)، ملائکه و کافران (قرآن)، ملائکه و لوط (قرآن)، ملائکه و محتضر (قرآن)، ملائکه و محمد (قرآن)، ملائکه و مریم (قرآن)، ملائکه و مستضعفان (قرآن)، ملائکه عذاب (قرآن)، ملائکه وحی (قرآن)، نزول ملائکه (قرآن)، نظم ملائکه (قرآن)، نقش ملائکه (قرآن)، نگهبانی ملائکه (قرآن)، نواهی ملائکه (قرآن)، ولایت ملائکه (قرآن).


۱. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج ۵، ص ۲۹۲.    
۲. خمینی، روح‌الله، آداب الصلاة، ص۳۲۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۸.    
۳. خمینی، روح‌الله، شرح چهل حدیث، ص۴۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۸.    
۴. خمینی، روح‌الله، آداب الصلاة، ص۳۳۸-۳۳۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۸.    
۵. خمینی، روح‌الله، شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص۲۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۲.    
۶. خمینی، روح‌الله، آداب الصلاة، ص۳۴۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۸.    
۷. خمینی، روح‌الله، دانشنامه امام خمینی، ج۹، ص۴۸۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۰۰.مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲۹، ص۱۶۷، برگرفته از مقاله «ملائکه».    
دانشنامه امام خمینی    ، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    ، ۱۴۰۰ شمسی.


جعبه ابزار