• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مسلمان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمسلمان کسی است که به دین اسلام باور دارد. حج یکی از فروع دین اسلام است.
مسلمان باید به اصول دین هم ملزم باشد.جعبه ابزار