• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

غمره (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه غمره ممکن است اشاره به معانی ذیل باشد:

غمره (حج)، محلی در وسط وادی عقیق، بین مسلخ و ذات عِرق
غمره (مفردات‌قرآن)، (به فتح غین و سکون میم) به معنای آب بزرگى كه محل خويش را پوشانده، و به‌طور مثل به جهالتى و غفلتى كه شخص را احاطه كردهرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار