• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سیدجعفر بن‌ سیدمحمدباقر بحرالعلوم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدجعفر فرزند ‌سیدمحمدباقر از خاندان بحرالعلوم بود.سیدجعفر بن‌ سیدمحمدباقر بن‌ سیدعلی (۱۲۸۱-۱۳۷۷ق/۱۸۶۴-۱۹۵۷م)، در نجف پا به جهان گذاشت و در کودکی پدرش را از دست داد و تحت سرپرستی جدش سیدعلی درآمد. مقدمات علوم را فراگرفت پس از آن سطوح عالی فقه و اصول را نطد سیدکاظم یزدی، سیدمحمد بحرالعلوم و آخوند خراسانی خواند و از آنان اجازه روایت یافت. وی در تاریخ، رجال و درایه چیره دست یود.


تقریرات یزدی و خراسانی در مباحث فقهی و اصولی از او باقی‌مانده است. افزون بر آنها، از وی آثاری بر جای مانده است که از آن میان: تحفة‌العالم‌فی‌شرح خطبة‌المعالم در ۲ چلد، ۱۳۵۵ق/۱۹۳۶م؛ تحفةالطالب، ۱۳۴۷ق/۱۹۲۸م؛ اسرار‌العارفین در شرح دعای کمیل ، ۱۳۴۲ق/۱۹۲۴م؛ و بغیة‌الطالب‌فی‌حکم‌الحیة والشارب، ۱۳۴۷ق/۱۹۲۸م که در نجف چاپ شده است.


دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «آل بحرالعلوم»، شماره۵۴۵.    
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل بحرالعلوم»، شماره۳۸۰.    


جعبه ابزار