سال 223 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال دویست و بیست و سه هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند کشته شدن بابک خرمدین و برادرش به دستور معتصم عباسی، وقوع جنگ و فتوحات در سرزمین‌های روم و اندلس، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند زیادة الله بن اغلب و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• بابک و برادرش دست بسته به سامرا رسیدند. به دستور معتصم، آنها را کشته و به دار آویختند.
• معتصم به افشین به سبب سرکوبی شورش بابک و دستگیری او و برادرش، پاداشی که شامل دو حمایل جواهرنشان و مال و ثروت فراوان بود عطا کرد.
• معتصم لشکری بزرگ و نیرومند، جهت جنگ با رومیان فراهم ساخت تا انتقام مسلمانان ساکن «زبطره» و «ملطیه» را از رومیان بگیرد. در این لشکرکشی، افشین را فرماندهان برجسته و نیز پسر برادر معتصم، عباس بن مامون همراهی کردند.
• افشین در جنگ عموریه چنان رشادتی از خود بروز داد که مورد توجه معتصم قرار گرفت و معتصم او را بر فرماندهان مقدم داشت به این دلیل، فرماندهان از روی حسد و کینه، عباس را فریب دادند تا معتصم را در راه بازگشت به قتل برساند. آنان مخفیانه با عباس بیعت کردند. معتصم از این توطئه باخبر شد، اما آن را پنهان داشت؛ ولی هنگامی که به «منبج» رسید، برادرزاده‌اش را با تمام کسانی که در امر فریب دادن وی و توطئه قتل شریک بودند، به قتل رساند. از جمله معدومین عجیف بن عنبسه، عمرو فرغانی و احمد بن خلیل بودند.
• درگذشت زیادة الله اول، فرزند اغلب حاکم افریقا و جانشینی برادرش اغلب بن ابراهیم، کنیه زیادة الله، ابوعقال بود.
• زلزله در نیشابور.

وقایع نظامی

[ویرایش]
وقوع جنگ و فتوحات در سرزمین‌های روم و اندلس:
- جنگ عموریه: معتصم عموریه مرکز اسقف‌های عموریان را مورد تهاجم قرار داد و بر امپراتور تئوفیل عموری (۲۲ ژوئیه ـ ۱۲ اوت) پیروز شد. وی همراه با افشین وارد عموریه پایتخت کشور شد؛ آن گاه آنکارا را فتح کردند.
- نیروهای اغلبی، چندین دژ و قلعه را در جزیره سیسیل فتح کردند و بر شهر «قصریانه» مسلط شدند. آن گاه دژ «کفالو» را به محاصره خود در آوردند.
- حاکم‌ اندلس عبدالرحمان اوسط، جهاد خود را پی گرفت و برادرش ولید بن حکم را به قصد جنگ به سوی شهر «جلّیقه» فرستاد. وی دربازگشت غنایمی با خود آورد. او هم چنین چند شهر دیگر را مورد تاخت و تاز قرار داد.

درگذشتگان

[ویرایش]

• بابک خرمدین.
• زیادة الله بن اغلب.
عباس بن مامون عباسی.
مسعود بن ارسلان لخمی.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۴۸۹.

جعبه ابزار