سال 222 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال دویست و بیست و دو هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند شیوع طاعون در بصره و سرکوبی شورش بابک خرمدین، وقوع حملات رومیان به مناطق مرزی و ... .


رویدادها

[ویرایش]

افشین، پس از جنگ با بابک خرمدین، یکی از نزدیکان خویش، به نام «منکجور» را به جای خود، بر آذربایجان گماشت.
• شیوع طاعونِ نابودکننده در بصره.

وقایع نظامی

[ویرایش]
وقوع حملات رومیان به مناطق مرزی و ادامه درگیری عباسیان با بابک خرمدین و نهایتا شکست او:
- شورش بابک خرمدین توسط افشین سرکوب شد. وی بابک و برادرش را در غل و زنجیر به نزد معتصم عباسی فرستاد. و بر شهر «بذّ» که مرکز حکومت بابک بود، چیره شد.
- «تئوفیل» امپراتور روم، همراه با لشکری بزرگ، شهرهای «زبطره» و «ملطیه» را مورد تهاجم قرار داد. هدف او از این حمله، سرگرم کردن نیروهای اسلامی بود تا بدین وسیله بتواند از فشار لشکر مسلمانان، علیه شورش بابک کاسته و از سقوط و نابودی شورشیان جلوگیری کند.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۴۸۹.

جعبه ابزار