• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

انطاکیه (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افانطاکیه یکی از شهرهای شامات بوده، و این شهر یکی از شهرهای بسیار معروف روم قدیم بوده، و هم اکنون از نظر جغرافیایی جزء قلمرو کشور ترکیه است. و در آیاتی از قرآن به آن اشاره شده است.انطاکیه، از شهرهای باستانی روم شرقی، واقع در ترکیه کنونی است.
۲.۱ - سوره یس

بسیاری از مفسران مقصود از قریه در آیه ۱۳ سوره یس «و اضرب لهم مثلا اصحاب القریة اذ جاءها المرسلون» «و برای آنها، اصحاب قریه (انطاکیه) را مثال بزن هنگامی که فرستادگان خدا به سوی آنان آمدند.» را انطاکیه بر شمرده‌اند که ساکنان آن در پی مخالفت با فرستادگان الهی نابود شدند.

۲.۱.۱ - از شهرهای شامات

در اینکه این شهر کدامیک از شهرها بوده است معروف و مشهور در میان مفسران این است که" انطاکیه" از شهرهای شامات بوده است، و این شهر یکی از شهرهای بسیار معروف روم قدیم بوده، و هم اکنون از نظر جغرافیایی جزء قلمرو کشور ترکیه است.

۲.۲ - سوره کهف

براساس روایتی، منظور از قریه در آیه ۷۷ سوره کهف همان شهر دانسته شده که به داستان حضرت خضر و موسی علیهما السلام اشاره دارد. «فانطلقا حتی اذا اتیا اهل قریة استطعما اهلها فابوا ان یضیفوهما.....» «باز به راه خود ادامه دادند تا به مردم قریه‌ای رسیدند از آنان خواستند که به ایشان غذا دهند ولی....»

۲.۲.۱ - قول ابن عباس

در اینکه این شهر کدام شهر و در کجا بوده است؟ در میان مفسران گفتگو است: از ابن عباس نقل شده که منظور" انطاکیه" است.

۲.۳ - سوره اعراف

برخی مقصود از قریه در آیه ۱۶۳ سوره اعراف «و سلهم عن القریة التی کانت حاضرة البحر اذ یعدون فی السبت....» «و از آنها درباره (سرگذشت) شهری که در ساحل دریا بود بپرس! زمانی که آنها در روزهای شنبه....» را نیز انطاکیه دانسته‌اند.
[۱۳] التعریف و الاعلام، ص۱۱۱.۱. حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۱، ص۲۶۶.    
۲. قزوینی، زکریا، آثار البلاد و اخبار العباد، ص۱۵۰.    
۳. دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۱۰، ص۴۰۶۶.    
۴. یس/سوره۳۶، آیه۱۳.    
۵. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان، ج۲۰، ص۵۰۰.    
۶. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۸، ص۲۶۳.    
۷. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، ج۱۵، ص۱۴.    
۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۸، ص۳۴۰.    
۹. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۶، ص۳۷۴.    
۱۰. کهف/سوره۱۸، آیه۷۷.    
۱۱. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۴۹۵.    
۱۲. اعراف/سوره۷، آیه۱۶۳.    
۱۳. التعریف و الاعلام، ص۱۱۱.مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۵، ص۲۴۱، برگرفته از مقاله «انطاکیه».    


رده‌های این صفحه : شهرهای تاریخی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار