• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیه حکم زکات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه بیانگر حکم زکات اموال را آیه زکات گویند.
به آیه ۱۰۳ سوره توبه "آیه زکات " مى گویند: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها وصل علیهم ان صلوتک سکن لهم و الله سمیع علیم ؛ از اموال آن ها صدقه ای (زکات ) بگیر تا به وسیله آن، آن ها را پاک سازى و پرورش دهی، و به آن ها - هنگام گرفتن زکات - دعا کن که دعاى تو مایه آرامش آن ها است . خداوند شنوا و دانا است ."زکات به معناى نمو و رشد حاصل از برکت دادن خدا و هم چنین به معناى پاک کردن آمده است.در این آیه به بعد اخلاقی، روانی و اجتماعی زکات اشاره شده است .

۳.۱ - زکات مایه پاکی


نخست این که: زکات مایه پاکى و نمو و رشد است ؛ یعنى افراد زکات دهنده را از رذایل اخلاقی هم چون دنیا پرستی، بخل و امساک پاک مى کند، و نهال نوع دوستی و سخاوت و توجه به حقوق دیگران را در آن ها پرورش مى دهد.

۳.۲ - زکات وسیله فقر زدایی


دیگر این که: مفاسد و آلودگى هایى که در جامعه به خاطر فقر و فاصله طبقاتى و محرومیت گروهى به وجود مى آید، با انجام این فریضه الهی برچیده مى شود و صحنه اجتماع از این آلودگى پاک مى شود. و یک نوع هم بستگى اجتماعی و پیش رفت اقتصادی در سایه این قانون تأمین مى گردد.گفتنى است که در آیه ۶۰ همین سوره به موارد مصرف زکات اشاره شده است که برخى آن را آیه زکات نامیده اند.مکارم شیرازی، ناصر، تفسیرنمونه، ج۸، ص۱۱۷.    
راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فى غریب القرآن، ص۲۱۲.
منصور، عبدالحمیدیوسف، نیل الخیرات فى القراءات العشرة، ج۹، ص۳۷۷.
فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیرالکبیر، ج۱۶، ص۱۷۷-۱۸۰.مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    جعبه ابزار