• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات مکی شبیه مدنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات مکی شبیه مدنی به آیات مکی دارای ویژگی‌های آیات مدنی اطلاق می‌شود.بعضی از آیات مکی، ویژگی‌های آیات مدنی را دارند؛ یعنی مسائل عبادی و احکام فقهی و مانند آن را بیان می‌کنند؛ به این دسته از آیات "آیات مکی شبیه مدنی" می‌گویند؛ مثل آیه ۳۲ سوره نجم : (الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم...) ؛ "آنان که از گناهان بزرگ و زشتکاریها جز لغزشهای کوچک خودداری می‌ورزند ".


جلال الدین سیوطی می‌گوید: منظور از "فواحش" هر گناهی است که در آن حد، وجود دارد، و مراد از "کبائر" نیز هر گناهی است که سرانجام آن جهنم است؛ بنابراین، در آیه ، سخن از گناهانی است که به آن حد شرعی تعلق می‌گیرد؛ در حالی که در مکه حدی نبوده است.
[۵] رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص۶۱۴-۶۱۵.
[۶] اشیقر، محمدعلی، لمحات من تاریخ القرآن، ص۱۷۰.۱. نجم/سوره۵۳، آیه۳۲.    
۲. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن، ج۱، ص۱۹۶.    
۳. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۳۶-۶۷.    
۴. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۷۱.    
۵. رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص۶۱۴-۶۱۵.
۶. اشیقر، محمدعلی، لمحات من تاریخ القرآن، ص۱۷۰.فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیات مکی شبیه مدنی».    


جعبه ابزار