• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات مکی شبیه مدنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات مکی شبیه مدنی به آیات مکی دارای ویژگی‌های آیات مدنی اطلاق می‌شود.


۱ - تعریف

[ویرایش]

بعضی از آیات مکی، ویژگی‌های آیات مدنی را دارند؛ یعنی مسائل عبادی و احکام فقهی و مانند آن را بیان می‌کنند؛ به این دسته از آیات "آیات مکی شبیه مدنی" می‌گویند؛ مثل آیه ۳۲ سوره نجم : (الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم...) ؛ "آنان که از گناهان بزرگ و زشتکاریها جز لغزشهای کوچک خودداری می‌ورزند ".

۲ - کلام سیوطی

[ویرایش]

جلال الدین سیوطی می‌گوید: منظور از "فواحش" هر گناهی است که در آن حد، وجود دارد، و مراد از "کبائر" نیز هر گناهی است که سرانجام آن جهنم است؛ بنابراین، در آیه ، سخن از گناهانی است که به آن حد شرعی تعلق می‌گیرد؛ در حالی که در مکه حدی نبوده است.
[۵] رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص۶۱۴-۶۱۵.
[۶] اشیقر، محمدعلی، لمحات من تاریخ القرآن، ص۱۷۰.


۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجم/سوره۵۳، آیه۳۲.    
۲. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن، ج۱، ص۱۹۶.    
۳. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۳۶-۶۷.    
۴. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۷۱.    
۵. رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص۶۱۴-۶۱۵.
۶. اشیقر، محمدعلی، لمحات من تاریخ القرآن، ص۱۷۰.


۴ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیات مکی شبیه مدنی».    


جعبه ابزار