• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات مکی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیاتی که در مکه نازل شده اند را آیات مکی گویند.


۱ - ملاک مکی بودن آیات

[ویرایش]

به دلیل اختلاف در ضوابط مکی و مدنی، تعریف آیات مکى نیز دچار اختلاف شده که به طور اختصار اشاره مى شود:

۱.۱ - معیار زمانی


۱ـ آیاتى که قبل از هجرت نازل شده، مکى است، هر چند در مکه نازل نشده باشد ( معیار زمانی ). این قول مشهور است.

۱.۲ - معیار مکانی


۲ـ آیاتى که در مکه نازل شده، مکى است هر چند بعد از هجرت نازل شده باشد ( معیار مکانی ).

۱.۳ - معیار خطابی


۳ـ آیاتى که خطاب به اهل مکه است و غالباً با "یاایهاالناس " آمده، آیات مکى است ( معیار خطابی). این قول کلیت ندارد و به "ابن مسعود" منسوب است .

۲ - خصوصیات آیات مکی

[ویرایش]

براى آیات مکى ویژگى هایى ذکر کرده اند که به برخى از آن ها اشاره مى شود:
۱ـ محور اساسى آیات مکى مسائل اعتقادی از قبیل توحید و معاد و... است ؛
۲ـ بیش تر آیات مکى داراى لحنى ملایم و نرم اند؛
۳ـ کوتاه بودن اکثر آیات و سور مکی .

۳ - تعداد آیات مکی

[ویرایش]

درباره تعداد آیات مکى ارقام ۴۶۱۳و ۴۷۸۰ نقل شده است.

۴ - مستندات مقاله

[ویرایش]

زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فى علوم القرآن، ج۱، ص۲۵۹.
معرفت، محمد هادی، التمهید فى علوم القرآن، ج۱، ص۱۲۹.
اشیقر، محمدعلی، لمحات من تاریخ القرآن، ص۳۳۴.
سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فى علوم القرآن، ج۱، ص۳۶.
زرقانی، محمد عبد العظیم، مناهل العرفان فى علوم القرآن، ج۱، ص۳۰۷.
طالقانی، عبد الوهاب، علوم قرآن وفهرست منابع، ج۱، ص۷۳.

۵ - منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    


جعبه ابزار