• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات منسوخ الحکم و التلاوه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیاتی که تلاوت و حکمش نسخ شده را آیات منسوخ الحکم و التلاوه گویند.آیاتى که برخى از اهل سنت ادعا کرده اند تلاوت و حکمش نسخ شده است، آیات منسوخ الحکم و التلاوة نامیده مى شود.


یعنى این آیات در قرآن بوده؛ ولى بعداً الفاظ و حکم آن ها هر دو نسخ شده است. براى این نوع نسخ، آیه رضای کبیر ( آیه عشر رضعات ) را به عنوان مصداق ذکر کرده اند.


نزد علمای شیعه و محققان از اهل سنت نسخ حکم و تلاوت باطل و مردود است.


زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فى علوم القرآن، ج۲، ص۴۶-۴۸.
سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فى علوم القرآن، ج۳، ص۷۰-۷۱.
معرفت، محمد هادی، التمهید فى علوم القرآن، ج۲، ص۲۸۵-۲۸۹.


مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    


جعبه ابزار