• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات مدنی مکی الحکم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات نازل شده در مدینه با برخی ملاک‌های آیات مکی را آیات مدنی مکی الحکم گویند.آیات مدنی مکی الحکم به آیاتی گفته می‌شود که بر پایه معیار زمان و مکان نزول، مدنی به شمار می‌آیند (چون پس از هجرت و در مدینه نازل شده‌اند)؛ ولی طبق ضوابط و ملاک‌های دیگر همچون محتوا و خطاب، همانند آیات مکی هستند.


گفته شده: آیات سوره ممتحنه و نیز آیه ۴۱ سوره نحل و آیات آغازین سوره برائت از آیات مدنی مکی الحکم است؛ زیرا اگر چه این آیات در مدینه نازل شده‌اند؛ ولی مخاطب آن‌ها مردم مکه هستند.
[۶] رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص۶۱۴.۱. نحل/سوره۱۶، آیه۴۱.    
۲. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن، ج۱، ص۱۹۶.    
۳. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۷۱-۶۷.    
۴. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۳۶.    
۵. قطان، مناع بن خلیل، مباحث فی علوم القرآن، ص۵۵.    
۶. رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص۶۱۴.فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیات مدنی مکی الحکم»    


رده‌های این صفحه : آیات مدنی
جعبه ابزار