• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات صفت غضب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات نشان دهنده غضب الهی را آیات صفت غضب گویند.


۱ - غضب در قرآن

[ویرایش]

واژه "غضب" با مشتقات آن ۲۲ بار در قرآن آمده است که از این موارد، ۱۶ بار "غضب" به نوعی به خداوند سبحان نسبت داده شده است.

۲ - آیات مربوط غضب

[ویرایش]

آیات: ۹۳ سوره نساء: (وغضب الله علیه ولعنه واعد له عذابا عظیما)؛
۶ سوره فتح: (وغضب الله علیهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصیرا)؛
۱۳ سوره ممتحنه: (یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم)؛
۶۱ سوره بقره: (وضربت علیهم الذلة والمسکنة وبآؤوا بغضب من الله)؛
و نیز ۱۴ سوره مجادله ؛۹۰ سوره بقره؛۱۱۲ سوره آل عمران ؛۷۱ و ۱۵۲ سوره اعراف ؛۱۶ سوره انفال ؛۱۰۶ سوره نحل ؛۸۱ و ۸۶ سوره طه ؛۹ سوره نور و ۱۶ سوره شوری.

۳ - تعریف

[ویرایش]

به مجموع این آیات که نشان از غضب و خشم الهی دارند، "آیات غضب" می‌گویند.

۴ - غضب خداوند

[ویرایش]

"غضب" حالتی است که بر اثر عوامل خاصی بر انسان عارض شده، با تاثر و تغییر حالت توام است؛ ولی از آن جا که ذات باری تعالی ثابت و نامتغیر است، قطعا مراد از غضب خداوند سبحان غیر از غضب در انسان است.

۵ - مراد از غضب

[ویرایش]

محققان و مفسران قرآن منظور از غضب خداوند را همان انتقام و بلا و عذاب می‌دانند که بر اثر بدکاری در دنیا بر شخص وارد می‌شود.

۵.۱ - روایتی از امام صادق


"فرضاه ثوابه و سخطه عقابه من غیر شیء یتداخله فیهیجه و ینقله من حال الی حال…؛ رضای خدا ثواب او، و سخط خداوند انتقام و عقاب او است؛ بی آن که چیزی در خدا اثر کرده و او را از حالی به حالی درآورد".

۶ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۹۳.    
۲. فتح/سوره۴۸، آیه۶.    
۳. ممتحنه/سوره۶۰، آیه۱۳.    
۴. بقره/سوره۲، آیه۶۱.    
۵. مجادله/سوره۵۸، آیه۱۴.    
۶. بقره/سوره۲، آیه۹۰.    
۷. آل عمران/سوره۳، آیه۱۱۲.    
۸. اعراف/سوره۷، آیه۷۱.    
۹. اعراف/سوره۷، آیه۱۵۲.    
۱۰. انفال/سوره۸، آیه۱۶.    
۱۱. نحل/سوره۱۶، آیه۱۰۶.    
۱۲. طه/سوره۲۰، آیه۸۱.    
۱۳. طه/سوره۲۰، آیه۸۶.    
۱۴. نور/سوره۲۴، آیه۹.    
۱۵. شوری/سوره۴۲، آیه۱۶.    
۱۶. قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۵، ص۱۰۳-۱۰۴.    
۱۷. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، ج۷، ص۲۳۱-۲۳۴.    
۱۸. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۲۲.    
۱۹. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۷، ص۲۴۰-۲۴۴.    


۷ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیات صفت غضب».    جعبه ابزار