• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات صفت غضب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات نشان دهنده غضب الهی را آیات صفت غضب گویند.واژه "غضب" با مشتقات آن ۲۲ بار در قرآن آمده است که از این موارد، ۱۶ بار "غضب" به نوعی به خداوند سبحان نسبت داده شده است.


آیات: ۹۳ سوره نساء: (وغضب الله علیه ولعنه واعد له عذابا عظیما)؛
۶ سوره فتح: (وغضب الله علیهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصیرا)؛
۱۳ سوره ممتحنه: (یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم)؛
۶۱ سوره بقره: (وضربت علیهم الذلة والمسکنة وبآؤوا بغضب من الله)؛
و نیز ۱۴ سوره مجادله ؛۹۰ سوره بقره؛۱۱۲ سوره آل عمران ؛۷۱ و ۱۵۲ سوره اعراف ؛۱۶ سوره انفال ؛۱۰۶ سوره نحل ؛۸۱ و ۸۶ سوره طه ؛۹ سوره نور و ۱۶ سوره شوری.


به مجموع این آیات که نشان از غضب و خشم الهی دارند، "آیات غضب" می‌گویند.


"غضب" حالتی است که بر اثر عوامل خاصی بر انسان عارض شده، با تاثر و تغییر حالت توام است؛ ولی از آن جا که ذات باری تعالی ثابت و نامتغیر است، قطعا مراد از غضب خداوند سبحان غیر از غضب در انسان است.


محققان و مفسران قرآن منظور از غضب خداوند را همان انتقام و بلا و عذاب می‌دانند که بر اثر بدکاری در دنیا بر شخص وارد می‌شود.

۵.۱ - روایتی از امام صادق

"فرضاه ثوابه و سخطه عقابه من غیر شیء یتداخله فیهیجه و ینقله من حال الی حال…؛ رضای خدا ثواب او، و سخط خداوند انتقام و عقاب او است؛ بی آن که چیزی در خدا اثر کرده و او را از حالی به حالی درآورد".


۱. نساء/سوره۴، آیه۹۳.    
۲. فتح/سوره۴۸، آیه۶.    
۳. ممتحنه/سوره۶۰، آیه۱۳.    
۴. بقره/سوره۲، آیه۶۱.    
۵. مجادله/سوره۵۸، آیه۱۴.    
۶. بقره/سوره۲، آیه۹۰.    
۷. آل عمران/سوره۳، آیه۱۱۲.    
۸. اعراف/سوره۷، آیه۷۱.    
۹. اعراف/سوره۷، آیه۱۵۲.    
۱۰. انفال/سوره۸، آیه۱۶.    
۱۱. نحل/سوره۱۶، آیه۱۰۶.    
۱۲. طه/سوره۲۰، آیه۸۱.    
۱۳. طه/سوره۲۰، آیه۸۶.    
۱۴. نور/سوره۲۴، آیه۹.    
۱۵. شوری/سوره۴۲، آیه۱۶.    
۱۶. قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۵، ص۱۰۳-۱۰۴.    
۱۷. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، ج۷، ص۲۳۱-۲۳۴.    
۱۸. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۲۲.    
۱۹. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۷، ص۲۴۰-۲۴۴.    فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیات صفت غضب».    جعبه ابزار