• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات صفات ذات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات صفات ذات به آیات بیانگر صفات جمال و جلال الهی اطلاق می‌شود.


۱ - تعریف

[ویرایش]

آیات بیان کننده اوصاف ذات (صفات جمال و جلال) خداوند را "آیات صفات ذات" می‌گویند.

۲ - اقسام آیات صفات ذات

[ویرایش]

این آیات در یک تقسیم کلی به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

۲.۱ - آیات بیانگر علم خداوند


آیات بیانگر علم خداوند و شاخه‌های علم، همانند سمیع، بصیر، حکیم و اراده ؛ مانند: (... واعلموا ان الله بکل شیء علیم)، و نیز:

۲.۲ - آیات بیانگر قدرت خداوند


آیات بیانگر قدرت خداوند ؛ مانند: (تبارک الذی بیده الملک وهو علی کل شیء قدیر)، و نیز:

۲.۳ - آیات بیانگر ازلیت و ابدیت خداوند


آیات بیانگر ازلیت و ابدیت خداوند ؛ مانند: (هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بکل شیء علیم)، و نیز: .

۲.۴ - آیات بیانگر حی و قیوم بودن خداوند


آیات بیانگر حی و قیوم بودن خداوند ؛ مانند: (الله لا اله الا هو الحی القیوم...) ، و نیز:
[۳۲] سبحانی، جعفر، منشور جاوید قرآن، ج۲، ص۱۸۱-۲۲۴.
[۳۳] مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، روش تازه‌ای در تفسیر موضوعی قرآن، ج۴، ص۵۹-۲۰۷.


۳ - عناوین مرتبط

[ویرایش]

آیات صفات فعل؛
آیات صفات الهی .

۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۲۳۱.    
۲. آل عمران/سوره۳، آیه۲۹.    
۳. انعام/سوره۶، آیه۳.    
۴. انعام/سوره۶، آیه۵۹.    
۵. توبه/سوره۹، آیه۷۸.    
۶. یونس/سوره۱۰، آیه۶۱.    
۷. حدید/سوره۵۷، آیه۴.    
۸. ملک/سوره۶۷، آیه۱۴.    
۹. لقمان/سوره۳۱، آیه۲۷.    
۱۰. نمل/سوره۲۷، آیه۷۴-۷۵.    
۱۱. ق/سوره۵۰، آیه۱۶.    
۱۲. ملک/سوره۶۷، آیه۱.    
۱۳. طلاق/سوره۶۵، آیه۱۲.    
۱۴. حدید/سوره۵۷، آیه۲.    
۱۵. روم/سوره۳۰، آیه۵۴.    
۱۶. مائده/سوره۵، آیه۱۲۰.    
۱۷. اسراء/سوره۱۷، آیه۹۹.    
۱۸. احقاف/سوره۴۶، آیه۳۳.    
۱۹. معارج/سوره۷۰، آیه۴۰.    
۲۰. فاطر/سوره۳۵، آیه۴۴.    
۲۱. آل عمران/سوره۳، آیه۷۳.    
۲۲. حدید/سوره۵۷، آیه۳.    
۲۳. الرحمان/سوره۵۵، آیه۲۶.    
۲۴. الرحمان/سوره۵۵، آیه۲۷.    
۲۵. طه/سوره۲۰، آیه۷۳.    
۲۶. قصص/سوره۲۸، آیه۸۸.    
۲۷. بقره/سوره۲، آیه۲۵۵.    
۲۸. آل عمران/سوره۳، آیه۲.    
۲۹. طه/سوره۲۰، آیه۱۱۱.    
۳۰. فرقان/سوره۲۵، آیه۵۸.    
۳۱. غافر/سوره۴۰، آیه۶۵.    
۳۲. سبحانی، جعفر، منشور جاوید قرآن، ج۲، ص۱۸۱-۲۲۴.
۳۳. مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، روش تازه‌ای در تفسیر موضوعی قرآن، ج۴، ص۵۹-۲۰۷.
۳۴. معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ج۳، ص۸۴.    
۳۵. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۷، ص۲۹-۳۰.    


۵ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیات صفات ذات».    


رده‌های این صفحه : اسامی آیات و سور | قرآن شناسی
جعبه ابزار