• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات ختم بر قلوب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات ختم بر قلوب، آیات بیانگر کیفر بعضی از افراد به سلب درک و تشخیص را می‌گویند."ختم" به معنای مهر نهادن بر دل‌ها و گوش‌ها است. واژه "ختم" و "یختم" چهار بار در قرآن به همین معنا و یک بار هم به صیغه "نختم" به معنای ختم و مهرنهادن بر دهان در آخرت ، آمده است.


بنابر این، آیات ۷ بقره ، ۴۶ انعام ، ۲۳ جاثیه ، ۶۵ یس و ۲۴ شوری را "آیات ختم بر قلوب" می‌گویند.
در آیات فوق، برای سلب حس تشخیص و درک واقعی از افراد، به "ختم"، و در برخی از آیات به "طبع" و "رین" تعبیر شده است؛ مانند: (کلا بل ران علی قلوبهم).
رسم مردم این بود که هرگاه می‌خواستند چیزی را برای کسی بفرستند، آن را در کیسه یا ظرف‌های مخصوص قرار می‌دادند و یا نامه‌های مهم را در پاکت می‌گذاشتند و برای آن که کسی آن را نگشاید و به آن دست نیابد، روی آن را پس از بسته بندی مهر می‌زدند. امروزه نیز به همین روش عمل می‌شود. این معنا نیز از همین شیوه گرفته شده است.
این تعبیر درباره افراد بی ایمان و لجوجی است که براثر گناهان بسیار، در برابر عوامل هدایت ، نفوذناپذیر شده و درست همانند همان کیسه و بسته مهرزده‌ای هستند که دیگر هیچ گونه تصرفی در آن نمی‌توان کرد، و به اصطلاح، قلب آن‌ها لاک و مهر شده است.


۱. بقره/سوره۲، آیه۷.    
۲. انعام/سوره۶، آیه۴۶.    
۳. جاثیه/سوره۴۵، آیه۲۳.    
۴. یس/سوره۳۶، آیه۶۵.    
۵. شوری/سوره۴۲، آیه۲۴.    
۶. مطففین/سوره۸۳، آیه۱۴.    
۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱، ص۸۵-۸۶.    
۸. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۸، ص۱۷۳.    
۹. معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ج۳، ص۳۲۷.    
۱۰. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۱۴۲.    فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیات ختم بر قلوب».    


رده‌های این صفحه : اسامی آیات و سور | قرآن شناسی
جعبه ابزار