• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

کفایة الاصول

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف:محمد کاظم خراسانی (م ۱۳۲۹ ق).


۱ - معرفی کتاب

[ویرایش]

کفایه الاصول آخرین متن درسی علم اصول در دوره سطح حوزه های تشیع است که در آن آخرین یافته های آخوند خراسانی در علم اصول به سبک کلاسیک و نو مطرح شده است. این کتاب حاصل مغز متفکری است که هم به معقول و هم به منقول نظر داشته است. موضوعات این کتاب به یک مقدمه و دو قسمت عمده تقسیم شده است:
۱. مباحث الفاظ;
۲. مباحث ادله عقلی. مقدمه شامل سیزده امر است; چون: تعریف و موضوع علم اصول و وضع و اقسام آن، خبر و انشا، علائم مجاز و حقیقت، اطلاق لفظ و اراده نوع یا مثل، حقیقت شرعی، صحیح و اعم، اشتراک لفظی و مشتق و متعلقات.
مقصد اول، در اوامر است و مطالب مربوط به اوامر را در طی سیزده فصل بحث و بررسی می کند.
مقصد دوم، در نواهی و دارای سه فصل است.
مقصد سوم، در مفاهیم که در پنج فصل مطالب مربوط به مفاهیم را بحث و بررسی می نماید.
مقصد چهارم، در عام و خاص که دارای سیزده فصل است.
مقصد پنجم، در چهار فصل تنظیم شده و مباحث الفاظ پایان می پذیرد.
مقصد ششم، شامل مباحث ادله عقلی، احکام قطع، حجّیت آن، ظن و انواع آن است.
مقصد هفتم، در اصول عملی (اصل برائت، تخییر، استصحاب، احتیاط) است و در چهار فصل از احکام آنها بحث می کند.
مقصد هشتم، در تعارض ادله و امارات است و در ضمن نه فصل به مباحثی همچون: معنای تعارض، اصالت تساقط، تعارض اخبار تعادل و تراجیح و بیان مرجحات می پردازد. خاتمه، در اجتهاد و تقلید است.
شیخ آقا بزرگ تهرانی در الذریعه، دهها شرح و حاشیه آن را معرفی کرده است.

۲ - وضعیت نشر

[ویرایش]

این کتاب به زبان عربی، به وسیله انتشارات مؤسسه نشر اسلامی قم، دو جزء در یک مجلد در سال ۱۴۱۵ ق چاپ و منتشر شده است.

۳ - منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم    رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب اصولی شیعه
جعبه ابزار