• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

کفار (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه کفار ممکن است اشاره به معانی ذیل باشد:

کفار - به فتح کاف (مفردات‌قرآن)، (به فتح کاف و تشدید فاء) از واژگان قرآن کریم به معنای مبالغه کافر در انکار دین و انکار نعمت
کفار - به ضم کاف (مفردات‌قرآن)، ( به ضم کاف و تشدید فاء) از واژگان قرآن کریم جمع کافر به معنای منکر دین و منکر نعمترده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار