• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

وجوب عینی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوجوب متوجه به هر مکلف به طور مستقل و بدون تأثیر امتثال سایر مکلّفان را وجوب عینی گویند. این بحث در اصول فقه کاربرد دارد.


۱ - تعریف


وجوب عینی، مقابل وجوب کفایی، وجوبی است که هر مکلفی به طور جداگانه مشمول آن گردیده و با به جا آوردن برخی، از عهده بقیه ساقط نمی‌شود، مانند: نمازهای روزانه، روزه ماه رمضان و حج.
[۱] محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج ۱، ص ۲۰۲-۲۰۱.
[۴] محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، ص ۴۷.


۲ - پانویس

 
۱. محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج ۱، ص ۲۰۲-۲۰۱.
۲. طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص ۵۹.    
۳. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص ۳۳۶.    
۴. محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، ص ۴۷.
۵. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۱، ص ۴۹۶.    
۶. مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی، ج ۳، ص ۷۲.    
۷. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص ۲۷۵.    
۸. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ۱، ص ۸۲-۸۱.    


۳ - منبع


فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۸۸۴، برگرفته از مقاله «وجوب عینی».    

رده‌های این صفحه : وجوب
جعبه ابزار