• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مذاهب فقهی اهل سنت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمجموعه مذاهب فقهی از اهل سنت که در میان گروه زیادى از مسلمانان باقى مانده و تا به امروز مورد عمل قرار مى گیرد. این مذاهب عبارتند از:
حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی.جعبه ابزار