• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قانون (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه قانون ممکن است در معانی زیر به کار رفته باشد:

قانون (مفهوم)، امری کلی منطبق بر همه جزئیاتش که احکام جزئیات شناخته شده از آن امر کلی
قانون، کتاب شیخ الرئیس، ابن سینا در موضوع طب‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار